• bg_page-01

聚會內容

聖歌隊

               經常聚會:詩歌讚美及生活見證分享。                                                  主日服事:第一主日會前領唱及一、三主日獻唱。

               詩歌觀摩:參加各教會詩歌觀摩會及新詩歌本發表會。                           聯誼活動:靈修旅遊、主日下午戶外踏青。

               關懷靈修:每天用LINE群組相互關心代禱及讀經分享。

 返回前頁